Układ współrzędnych w programowaniu CNC

Programowanie CNC ściśle związane jest z pojęciem definicji układu współrzędnych, który umożliwia zadawanie konkretnych współrzędnych dla położeń związanych z elementami ruchomymi obrabiarki — układ współrzędnych jest więc w pewnym sensie istotą działania obrabiarek CNC, stąd warto wiedzieć, jakie układy wyróżniamy i jakie są podstawowe zasady związane z ich definiowaniem.

Obrabiarki CNC – główne układy współrzędnych

W obrabiarkach CNC wyróżniane są trzy główne układy współrzędnych: maszynowy, bazowy oraz układ współrzędnych przedmiotu obrabianego, poniżej krótka definicja każdego z nich:

a) maszynowy układ współrzędnych — układ zdefiniowany przez elementy konstrukcyjne obrabiarki, nie jest to układ objęty normami, ponieważ jest on zdefiniowany przez konstrukcję konkretnej obrabiarki. Podstawową wadą tego układu jest jednak jego niedokładność, która może obniżać jakość wytwarzanych produktów.

b) bazowy układ współrzędnych — jest to układ, który odnosi się do przedmiotu zamocowanego na obrabiarce (przedmiot traktuje się jako nieruchomy względem poruszającego się narzędzia). Jest to układ prostokątny, prawoskrętny, a wymagania przed nim stawiane są ściśle unormowane.

c) układ współrzędnych przedmiotu — stanowi przekształcenie układu bazowego, z wykorzystaniem reguł matematycznych.

Podstawowe zasady związane z definiowaniem układu współrzędnych

Istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać, definiując układ współrzędnych, przede wszystkim należy pamiętać o tym, że osie układu współrzędnych muszą być zawsze odniesione do przedmiotu obrabianego, który przyjmuje się jako nieruchomy (układ współrzędnych może się przemieszczać wraz z przedmiotem obrabianym). Kolejną podstawową regułą jest to, że układ współrzędnych definiowany podczas programowania CNC to zawsze układ prostokątny, prawoskrętny, gdzie nazwy osi liniowych określane są jako X, Y, Z, z kolei osi obrotowych jako A, B, C, a zwroty dodatnie przyjmowane są zgodnie z powszechnie znaną zasadą śruby prawoskrętnej.

Trzymanie się wyżej wymienionych zasad stanowi podstawę programowania CNC.